Tutvustus

Meresüsteemide Instituut on ülikooli õppe-, teadus- ja arendusasutus, mille kompetentsiks ja ülesandeks on alus- ja rakendusuuringud Läänemeres toimuvate füüsikaliste ja biogeokeemiliste protsesside süsteemseks tundmaõppimiseks ja modelleerimiseks atmosfääri, maismaa ja inimtegevuse mõjude kontekstis, ning mere infosüsteemide ja mere seisundi analüüsi ning prognoosi meetodite arendamiseks. Põhitemaatika alusel osutab instituut teadmusteenuseid (sh avalikes huvides) ja viib läbi rakenduslikke mereuuringuid.

Instituut viib läbi okeanograafia ja meteoroloogia alast õppetööd Maa-teaduste õppekavade raames.

Loe edasi >>

Edasta koostöösoov >>

17 aasta jooksul peale esimest Soome lahe aastat (1996) on toimunud olulisi muutuseid lahe keskkonnaseisundit mõjutavates tegurites – on piiratud reostuskoormust, aga samas on suurenenud inimtegevus merel. Soome lahe aasta 2014 eesmärgiks on anda ülevaade lahe ökosüsteemi seisundist ja teha ettepanekud olukorra parendamiseks. Soome lahe aasta 2014 projekt hõlmab teadlasi, organisatsioone ja ettevõtteid Eestist, Soomest ja Venemaalt.

Olulisteks tegevusteks Soome lahe aasta 2014 jooksul on lahe keskkonna seisundit ja seda mõjutavaid tegureid kajastavate infosüsteemide arendamine. Soome lahe aasta 2014 jooksul panustatakse rohkem ka merekeskkonna alasesse teavitustöösse, keskkonnaharidusse ja huvirühmade kaasamisse.

 

Loe edasi >>