Instituudist

Soojustehnika instituudi tegevusvaldkonnad on soojustehnika, soojusjõuseadmed, soojusmajandus ja soojusenergeetika. Instituuti kuulub 3 õppetooli: soojusenergeetika õppetool, soojusjõuseadmete õppetool ja tööstusliku soojustehnika õppetool.

Põhilised õpetatavad ained
bakalaureuseõppes on
termodünaamika, soojus- ja massilevi, soojustehnilised mõõtmised, kütused ja põlemisteooria, hüdrogaasimehaanika, katlatehnika;

magistriõppes soojuselektrijaamad, katlatehnika erikursus, auru- ja gaasiturbiinid, kompressormasinad, soojuspumbad, tööstustorustikud ja kaugküttevõrgud, soojus- ja massileviseadmed;

doktoriõppes kütuste põletamise uued tehnoloogiad ja kombiseadmed, soojustehnilised protsessid seadmetes, mittetraditsioonilised kütused ja energiaallikad, energiamajandus ja planeerimine ning soojusfüüsika erikursus.

Instituudi teadustöö jaguneb kahte põhisuunda: põlevkivielektrijaamad (keevkihtkatelde juurutamine põlevkivielektrijaamades, arvutusmetoodika põlevkivi ning põlemisproduktide koostise määramiseks, keskkonnaohutuse probleemid) ja väikeenergeetika (väikekatlad, tuuleenergeetika, bioenergia, energiamajandus). Instituut osutab teenuseid neljas akrediteeritud katsetustegevuse valdkonnas: kütuste, tuhkade, sadestiste keemilised analüüsid, õhuheitmete mõõtmine, rõhu all töötavate surveseadmete metalli seisundi määramine ja soojustehnilised mõõtmised.

Soojustehnika instituudis töötab 13 õppejõudu, sh 3 professorit, teadustöötajad, doktorandid ja abipersonal.