Eesti Mereakadeemia koondab endas merendusalase kompetentsi laevanduse, sadamamajanduse, väikelaevaehituse ja teistel seotud teemadel, kus lisaks õppetööle viiakse läbi ka erinevaid teadusarendus projekte siseriiklikult ja rahvusvahelisel tasemel.

Projekti eesmärgiks on "targa autoteki" kontseptsiooni (prototüübi) välja töötamine AS Tallink Grupi laevale, mis võimaldaks sadama territooriumil automatiseerida ning efektiivistada sõidukitega seotud protsesse.
 

Töö raames viiakse läbi uuring, millega selgitatakse välja võimalikud tehnoloogilised ning süsteemi arhitektuursed lahendused ning valitakse neist optimaalseim. Teise etapina arendatakse välja "targa autoteki" tehnoloogiline lahendus ja kasutajaliidesed ning installeeritakse need testalal. Kolmandas etapis kogutakse andmeid ning analüüsitakse võimalikke kitsaskohti.
 

Eduka lahenduse korral muutub lastiruumi kasutus ning lastipaigutus efektiivsemaksväheneb tööjõuvajadus laadimis- ja lossimistöödel ning lüheneb ooteaeg laeva ja laevast väljasõiduks.
 

Tööd rahastab AS Tallink Grupp ning tegevused viiakse läbi perioodil 16.01.2019 - 31.12.2020.

Kontakt: Dan Heering
(dan.heering@taltech.ee)

Erasmus
SkillSea_logo

Projekti SkillSea eesmärgiks on Euroopa tasandil edendada tööstuse, ametiasutuste ja haridus- ja koolitusteenuste pakkujate vahelist koostööd töötamaks välja haridusstrateegia merendussektori jaoks, mis võimaldaks tulevikus pakkuda merendusega tegelevatele spetsialistidele õigeid oskusi tööturu vajadusi silmas pidades ning tagades sellega ka Euroopa merendussektori jätkusuutlikkus.

Projekti tegevustena kaardistatakse tulevikus vajalikud oskused, töötatakse välja uued õppekavad ning rakendatakse uus sektori-põhine strateegia.
 

Projekti rahastatakse Erasmus+ KA2 programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 01.01.2019 - 31.12.2022.

Kontakt: Liana Šestak (liana.sestak@taltech.ee)

IBSR_väike
OilSpill_väike

 

Projekti OIL SPILL eesmärgiks on merereostuse sündmustele reageerimise võimekuse ja -kiiruse tõhustamine eelkõige rannikumeres ning piiriülese koostöö parandamine Läänemere regioonis. 

Peamised tegevused:

 • kaardistatakse olemasolevad õlireostustõrje protseduurid ning ühtlustatakse need riigiti;

 • luuakse ühtsed väljaõppe põhimõtted merereostusele reageerimiseks;

 • korraldatakse ühisõppuseid, sh simulaatortreeninguid.

Projekti rahastatakse Interreg Baltic Sea Region programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 01.01.2019 - 30.06.2021

Kontakt: Kadi Kasepõld (kadi.kasepold@taltech.ee)

OIL SPILL veebileht

InterReg_centralbaltic_väike
EL reg fond_väike
CoMet_väike

CoMET-i (Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Services) peamine fookus on merendussektori vajadustel põhineva rahvusvahelise väljaõppe pakkumine STCW-78 reeglite alusel õppivatele ning mereveonduse ja sadamatöö korralduse erialal õppivatele tudengitele. 

Projekti partneriteks on Joint Educational Authority of Kotka-Hamina Region (juhtpartner), South-Eastern Finland University of Applied SciencesNovia University of Applied Sciences (Aboa Mare) ning sadamatöölistele kutseharidust pakkuv Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Projekti eelarve on 947 952 eurot, millest EMERA eelarve on 317 105 eurot (ERDF 266 368 €).
 

Projekti raames:

 • ühendatakse Eesti Mereakadeemia simulaatorid Euroopa merendussimulaatorite võrku (EMSN – European Maritime Simulator Network);

 • ühtlustatakse projektipartnerite simulaatorite tase ning ühendatakse need ühte võrku; 

 • arendatakse välja (või uuendatakse) tudengite ühis-simulatsiooniharjutuste jaoks vajalikud ainekavad;

 • ühtlustatakse rahvusvahelisel tasemel sadamatöötajate täiendõppekavad (dokker, talman);

 • soetatakse laevade dünaamilise positsioneerimise jaoks vajalikud moodulid ning arendatakse välja vastavad ainekavad.

Kestus: 01.03.2018 – 28.02.2021

Kontakt: Jarmo Kõster (jarmo.koster@taltech.ee)

InterReg_centralbaltic_väike
EL reg fond_väike
SME Aisle_väike

SME Aisle (Exports of cluster of CB economic strengths shipbuilding, maritime renewable energy, automation and ICT to Namibia as a stabile point to entry to the South African markets) fookus on merendussektori ekspordipotentsiaali kasvatamine Lõuna-Aafrika sihtturule Eesti, Soome, Läti ja Rootsi suunalt.

Projekti juhtpartneriks on Namiibia ja Lõuna-Aafrika sihtturuga pikalt koostööd teinud Satakunta University of Applied Sciences ning partnerid on lisaks EMERA’le Soomest Prizztech Oy, Lätist Latvian Chamber of Commerce and Industry ning Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries of Latvia ja Rootsist Swedish Windpower Association (assotsieerunud partner).
 

Projekti eelarve on 1,73 miljonit eurot, millest EMERA eelarve maht on ca 400 000 eurot.
 

Projekti peamisteks sihtrühmadeks on ettevõtted, kes tegelevad järgmistes valdkondades:

 • infrastruktuur – tehnika ja seadmed, taastuvenergia, automatiseeritus, IT-lahendused;

 • laevaehitus, laevade ümberehitus ja remont;

 • väljaõppe ja koolituste pakkumine merendussektoris;

 • ekspertteenuste pakkumine.

Kestus: 01.03.2018 – 31.08.2021

Kontakt: Erko Veltson (erko.veltson@taltech.ee)

IBSR_väike
RTF_väike

Projekti "Real-time Ferries (RTF)" eesmärgiks on luua intermodaalne reaalajas liikluse jälgimise süsteem, millesse on kaasatud ka parvlaevad. Peamiseks ülesandeks on seni eraldiseisvate domeenide (laeva navigeerimissüsteemid, ühistransport, logistikaettevõtted, sadamad) ühildamine Läänemere piirkonnas.

Projekti tulemusel loodetakse luua 5-10 pilootrakendust erinevate olukordade jaoks, nt kauba- ja reisijateveo ümbersuunamine reisi ärajäämise korral.

Kontakt: Dan Heering (dan.heering@taltech.ee)

IBSR_väike

Eesti Mereakadeemia on ühinenud GO LNG projekti raames loodud Läänemere äärsete riikide LNG alaseid kompetentse ning arendust koondava kompetentsikeskusega. Selle peamisteks eesmärkideks on LNG valdkonna teadus- ja arendustegevuse, hariduse ning treeningvõimaluste arendamine ning vastava kompetentsi pakkumine Läänemere piirkonnas.

Põhjalike koostöövaldkondadena käsitletakse:

 • Läänemere piirkonna LNG kompetentside arendamine, LNG koolituste eesmärkide ja sisu määratlemine;
 • Ühiste teadus- ja arendusprojetide läbiviimine eesmärgiga ühendada teadusalane kompetents ja erasektori arengupotentsiaal;
 • Ühised turundustegevused eesmärgiga reklaamida LNG kompetentsikeskust ja koondatud teadmisi.

Konsortsiumi mitmekülgsed tegevused loovad tuleviku perspektiivis eelduse kvaliteetse LNG-alase taseme- ja täiendõppe ning valdkondlike uuringute läbiviimiseks.

Konkreetseteks tegevusteks on:

 • LNG kompetentsikeskuse teenuste paketi arendamine (sh distantsõpe);
 • Eeltingimuste loomine täiendkoolitusteks lähtuvalt tööturu vajadustest;
 • Eeltingimuste loomine treeningsertifikaatide väljastamiseks tunnustatud asutuste poolt;
 • LNG-alaste ürituste (konverentsid, seminarid, ühistreeningud) korraldamise toetamine;
 • LNG ühisturunduse väljaarendmine toodete/teenuste tutvustamiseks.

Lisaks Eesti Mereakadeemiale on kompetentsikeskusega liitunud ülikoolid, teadusasutused ja vastavad liidud Leedust, Saksamaalt , Rootsist, Poolast ja Taanist.

Põllumajanduse registrite amet väike logo
Maaeluministeerium_väike

Uuringus töötatakse välja vähem populaarsetest kalaliikidest lisandväärtusega kalatooted vastavalt noorte tarbijate vajadustele ja eelistustele. Vähem populaarsete kalaliikide väärindamine läbi tarbijapõhise tootearenduse võimaldab laiendada ettevõtete tooteportfelli, suurendada käivet, hõivet ja kasumit ning konkurentsivõimet.

Tegevused keskenduvad väiketootmisele ehk võimalustele üksikkaluritel ja väikestel ettevõtetel püütud kala väärindada.

Kalatoodete logistika - pakiautomaatide ja kullerite vahendusel, omab suurt potentsiaali, kuid vaja on hinnata sellega seotud väljakutseid ja riske. Sellise logistikaviisi kasutamine eeldab head temperatuuri jälgimist, mis on võtmetegur kalatoodete kvaliteedi ja ohutuse tagamise osas. Temperatuuriindikaatorite sobivuse hindamine erinevate kalatoodete juures kasutamiseks võimaldab viia tarbijateni parimate omadustega toote. Mugavamat kalatoodete kättetoimetamise viisi tervitad kindlasti tarbijad, eriti noored tarbijad ning ka ettevõtjad. Selline tarbijad-tooted-logistika uurimusteema on oluline kogu Eesti rannapüügi ja ka siseveekogude sektorile.

Projekti rahastavad PRIA ja Maaeluministeerium ning tegevused viiakse ellu ajavahemikul 02.09.2019 - 31.08.2021. 

Kontakt: Loreida Timberg (loreida.timberg@taltech.ee)

SmartSea logo
Erasmus + eestikeelne väike

Projekti SMARTSEA eesmärgiks on välja tötada interaktiivne magistriõppe programm tõusvale "targale merendussektorile" IKT ja IoT alaste pädevustega merendusspetsialistide koolitamiseks

Välja töötatav õppekava oleks ühe-aastane (60 ECTS) programm, millest 8 kuud on õpet ja 1 kuu praktikat merendussektori ettevõttes. Õppeained koondavad teemad infotehnloogiast, kaugseirest, meresõiduohutusest, merekeskkonnast jt. valdkondadest. 

Projekti jooksul töötatakse välja õppekava ning sellesse kuuluvad õppeained, pannakse kokku pakett laboratoorsete harjutuste juhenditega, kaardistatakse vajadused ja võetakse kasutusele SMARTSEA e-õppeplatvorm, sertifitseeritakse õppekava ning viiakse läbi esimene SMARTSEA õppekav testkurus. 

Projekt on rahastatud ERASMUS+ programmist. 

Kontakt: Kadi Kasepõld (kadi.kasepold@taltech.ee)

Erasmus + eestikeelne väike

Mereülikoolide matemaatikaloengutes keskendutakse sageli selliste matemaatiliste probleemide lahendamisele, mis ei ole seotud tulevase merendusalase erialaga ning õpe on üldjuhul vaid klassiruumi-põhine ülesannete lahendamine. Seetõttu on tudengitel vähene motiveeritus matemaatikaloengutes pingutada, kuna tuntakse, et matemaatika ei ole vajalik tulevasel erialal edu saavutamiseks. Selle tulemusena on paljude merenduserialade matemaatikaeksamite õnnestumisprotsent madal.

Probleemi lahendamiseks keskendub ellukutsutud MareMathics projekt mereülikoolide matemaatikaõpetajate toetamisele läbi uute õppemeetodite välja töötamise ja kaasaegsete IKT lahenduste kasutamise. Projekti oodatud väljunditeks on:

- Uued meetodid, mis toetavad üliõpilaste matemaatiliste ja probleemilahendamise oskuste arengut, on välja töötatud;

- Kõrgem positiivse hindega sooritatud eksamite tase, madalam väljakukkumiste arv;

- Avalikkuse suurenenud teadvus matemaatika olulisusest ja kasutatavusest merendussektoris;

- Teadmiste ja parimate praktikate kogum õpetajatele, lektoritele, huvigruppidele üliõpilastele, k.a elukestev õpe.

Projekt on rahastatus ERASMUS+ programmi meetmest Strateegilise koostöö kõrghariduses. Projekti eelarve on 224 204 €, millest TalTech-i osa on 41 134 €.

Lõppenud projektid

 

 

Projektis “Search mission Coordinator and On-Scene Coordinator courses for international use” on Eesti Mereakadeemia koostöös Politsei- ja Piirivalveameti Merevalvekeskusega Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (FRONTEX) toetuse raames välja töötamas kahte olulist kursust.
 

Esimene nendest on otsingu- ja päästetööde koordinaatorite (Search Mission Coordinator – SMC) kursus, mille eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi koordineerimaks otsingu- ja päästeopratsioone konkreetse juhtumi korral. Kursus vastab SMC tasemetele 5 ja 6 (juhtimine ja planeerimine).
 

Teine väljatöötatav kursus keskendub otsingu- ja päästetööde sündmuskoha koordinaatorite (On-Scene Coordinator – OSC) väljaõppele.  Kursus vastab tasemele 4 (lühiajalised teemad baasõppega).
 

Mõlemad kursused vastavad IAMSAR manuaalile, EU regulatsioonidele ning on vastavuses piirivalvurite kvalifikatsioonistandarditega ning elukestva õppe põhimõtetele.
 

Projekti kestuseks on oktoober 2017 – September 2018 ning toetuse suuruseks 54 666 €

Seemnerahastusega projekt "Pathways and Needs Towards a Baltic Regional Spatial Data Infrastructure for Maritime Spatial Planning (MSPDAT)" on mõeldud rahvusvahelise koostöö edendamiseks Euroopa Liidu Läänemere strateegiat rakendatavates valdkondades. MSPDAT-i eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö edendamine ökosüsteemi põhises mereruumi planeerimise protsessis. Ettevalmistavas faasis on kavas edasise infovajaduse ning olemasoleva info kasutatavuse kaardistamine, soovituste kogumi loomine keskkonnateabe parandamiseks ja kasutamiseks ning nende põhjal anda sisend mereruumi planeerimist reguleerivatesse dokumentidesse.
 

Eesti Mereakadeemia peamine fookus antud projektis on seotud hüdrograafia ning meresõiduohutuse alase teabega.

 

„EMERA peahoone õppekeskkonna renoveerimine“ 

 • Projekti eesmärgid:

  • vahetada välja esitlustehnikaseadmed soetades ajakohasemad projektorid, tahvlid, ekraanid, kõlarid;

  • uuendada õppeklasside vananenud infotehnoloogia seadmed (arvutid, wifi seadmed, serverid, tulemüürid jms); 

  • laiendada ja uuendada arvutipark ning seeläbi parendada üldist tehnoloogilist keskkonda.

 • Projekti eelarve 550 000 eurot.

 

„EMERA õppelaborite sisseseade uuendamine“ 

 • Projekti eesmärgiks on laevade ja sadamate automaatjuhtimisseadmete, laevade hüdraulika ja pneumaatika seadmete ning laevade, veeteede ohutuse ja sadamate elektrotehnika, elektroonika alaste laboratooriumite väljaarendamine ning laevamehaanikute ja laeva külmutusseadmete mehaanikute väljaõppeks vajaliku lõiketöötlemislabori kaasajastamine.

 • Projekti eelarve 1 150 410 eurot.

Mõlema projekti tähtaaeg oli 2015.a lõpp.

Projekte viiakse ellu SA ARCHIMEDES meetme „Rakenduskõrghariduse ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ alameetme „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur“ raames.

Image result for struktuurifondide logo

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) peadirektori 22.04.2015 otsusega nr 17-6/240 saadi TTÜ Eesti Mereakadeemiale Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetme 3.1 „Ühistegevused“ tegevuse „Muud ühistegevused“ raames kaks toetust:
 

 • Kalatöötlemise õppe- ja praktikalaborid - kvaliteedikontrolli ja erialase kulinaaria labor (kalakvaliteedi labor) summas 233 794,56 eurot.

 • Kalapüüniste ehituse ja – remontimise/arendamise alase õppe ja täiendkoolituse (elukestva õppe) õppekeskuse-laboratooriumi käivitamine (kalapüüniste labor) summas 200 805,73 eurot.

Laborite pidulik avamine toimus 11. novembril 2015.

Projektide eesmärgiks oli luua tänapäevased kalatöötlemise õppe- ja praktikalaborid õppekava „Kalapüük ja –käitlemise tehnoloogia“ läbiviimiseks eelkõige rakenduskõrghariduse, aga ka kalandusalase täiendkoolituse (elukestva õppe) süsteemis Eestis.
 

Projektide raames renoveeriti ja sisustati Kopli 101 õppekorpuses keldrikorrusel asuvad kalanduse praktikumiruumid.
 

Kalakvaliteedi õppelabori kalatöötlemise tehnoloogilise liini ning kalakulinaaria praktiliste tööde eesmärk on tudengitele luua võimalus õppida tundma kala ja kalatoodete tootmise tehnoloogilisi aspekte, keskendudes eelkõige Eesti kohalikule toorainele (kilu, räim, ahven, haug, jt.) ja imporditud toorainele, mida Eesti kalatööstustes töödeldakse kõige rohkem (lõhe).
 

Kalapüüniste õppelabori projekti tulemusena on Eestis olemas kaasaegse materiaalse baasiga kalapüüniste arendamise tehnoloogiate, - käsitlemise, - ehituse ja -remondi õpet toetav ning praktilisi oskusi andev õppelabor, kust võivad abi saada kalapüügiga seotud asutused ja ettevõtted oma teadmiste arendamisel, püünistebaasi parendamisel ning korrastamisel ja inimressursi kompetentsi tõstmisel.

Projekti kestvus 09.2010-12.2013

On vaja saavutada kriitiline mass, et luua tugev ja atraktiivne globaalne positsioon ja uuenduslikud lähenemisviisid, mis on vajalikud suurte väljakusete tegemiseks ning see on võimalik saavutada ainult läbi rahvusvahelise koostöö.
 

StarDust projekti üldeesmärk oli siduda tugevad teadusuuringute keskkonnad, klastrite ja VKEde võrgustikud - luua mitmeid ülemaailmselt tunnustatud teadusuuringute ja innovatsiooni hub’e Läänemere regioonis, et saavutada tugevam kriitiline mass, atraktiivsus ja konkurentsivõimeline rahvusvaheline positsioon.
 

Tegevused soodustavad ka töökohtade ja VKE-de kasvu võimalusi ning tugevdavad sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust Läänemere regioonis.


StarDust tugineb varasemale tegevusele innovatsiooni ja klastrite valdkonnas Läänemere regioonis, mida teostati Läänemere regiooni InnoNet ja CBP projektide raames.
Need projektid on loonud tugeva sotsiaalse kapitali ja kogemuse – see on optimaalne platvorm, kus ambitsioonikamad rahvusvahelised innovatsioonitegevused võiks toimuda.
 

StarDust projekti peetakse järgmiseks oluliseks teetähiseks Läänemere regiooni Stars täismõõdulise rakendamise suunas (lipulaev nr 1 EL-i Läänemere piirkonna strateegia tegevuskava peatükis nr 7).
Seega StarDust on äärmiselt oluline Läänemere regiooni Stars lipulaeva edukaks elluviimiseks.
 

StarDust avardab riikidevahelise innovatsiooni raamistikku Läänemere regioonis läbi nelja tegevuse: areng suure potentsiaaliga (väljakutsed mida saab käsitleda kui Läänemere regiooni tugevuste täiendavat kasvu) väljavalitud teemavaldkondades; edendada tugevaid seoseid teadusuuringute ja innovatsiooni keskuste läbi rahvusvahelistes pilootprojektides; arendada uusi tööriistu, et toetada riikidevahelist koostööd; ning hõlbustada strateegilise juhtimise makroregionaalse teadus-ja innovatsioonitegevust.
 

Projekti keskmes on 5 riikidevahelist pilooti, mis tegutsevad Cleantech & tuleviku energeetika, heaolu ja tervise, tuleviku transport ja digitaalse äri ja teenuste valdkondades.

 

Identifitseeritakse ja rakendatakse riikidevaheliste, siseriiklike, piirkondlike ja kohalike tasandite uued äril põhinevad kontseptsioonid ja rutiinid.
Pilootprojektid hõlmavad kõiki innovatsiooni valdkondi (teaduslikud, tehnilised samuti mitte-tehnilised), mille lõppeesmärgiks on arendada äritegevusele suunatud globaalse konkurentsiga positsioon valitud teadusaladel.
 

Kokkuvõttes koondab StarDust endas 34 avalik-õiguslikku ja riigi osalusega partnerit, 33 assotsieerunud partnerit riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil - kaasa arvatud tugevaid klastri ja ettevõtete juhte, kes on tegevad 5 pilootprojektiga.
Need partnerid esindavad kõigi riiklike ministeeriumite ja innovatsiooni ametite 10. Läänemere regiooni riike (sealhulgas Norra ja Island); samuti moodustavad need kõrgetasemelised poliitikud projekti juhtkomitee.
 

Koduleht: http://www.bsrstars.se/

EMERA osales projekti raames Eesti Merendusklastri koostamisel.

www.bsrstars.se/project/marchain/

Projekti kestvus 01.2011-08.2013
 

Et meretransport oleks EL-is konkurentsivõimeline teiste transpordiliikidega võrreldes, peab ta kõrvaldama oma konkurentsivõimetuse allikad. Meretranspordi administratiivsed protseduurid ja nendest põhjustatud administratiivsed takistused on märksa keerulisemad võrreldes teiste transpordiliikidega.
 

Administratiivsete takistuste peamised kategooriad oleksid:
 

 • takistused, mis on seotud ametlike organisatsioonidega, erinevate kontrollide näol;

 • takistused, mis tulenevad liikmesriikide erinevatest tolliprotseduuridest;

 • erinevused IMO, EL-u õigusaktide/reeglite rakendamisega siseriiklikes õigusaktides (IMDG koodeks, ISPS koodeks jt). See puudutab ohutuse ja turvalisuse regulatsioone sadamas.

Administratiivsed barjäärid puudutavad igaüht kes on seotud meretranspordi protsessiga – sadamavõimud, stividorifirmad, kaubasaatjad, merendusteenuse pakkujad (lootsid, bunkerfirmad, stividorid, agendid jms), ametlikud institutsioonid (nt toll ja maksuamet, fütosanitaar- ja veterinaarteenistus, piirivalve).
Administratiivsed barjäärid on märksa suuremad ohtlike kaupade jaoks kuna liiga lihtsustatud regulatsioonid kujutavad suurt riski inimeste tervisele, kaupadele ja/või infrastruktuurile. Eraldi faktor on turvalisus sadamas, mis suurendab administratiivsete protseduuride mahtu.
Uuringusse oli kaasatud viis Läänemere sadamat – Tallinn, Turu, Naantali, Stockholm ja Helsingi nn Pentathlon sadamad. Eriti tundlikud administratiivsetele takistustele on liinilaevadega veetavad kaubad ja reisijad, mis on ka meie uuringu fookuses.
 

PENTA projekti eesmärk oli leida võimalused lihtsustamaks ja harmoniseerimaks administratiivseid protseduure sadamate vahel liinilaevanduses, et meretransport ja sadamad oleksid rohkem konkurentsivõimelisemad. Saavutamaks püstitatud eesmärke viiakse läbi sadamate/meretranspordi administratiivseid protseduure, ohutust ja turvalisust puudutava olulisemate õigusaktide analüüs (IMDG koodeks, ISPS koodeks ja seotud IMO ja EL-i õigusaktid), tehakse Pentathloni sadamate sadamaeeskirjade võrdlev analüüs, kaardistatakse hetkel sadamas läbiviidavad protseduurid, viiakse läbi intervjuud hetkeolukorra tuvastamiseks tööandjatele.
 

Lisaks oli eesmärgiks tuvastada rahvusvahelise seadusandluse võimalikud arengud tulevikus ja selle mõju liinilaevanduses osalejate tegevusele.

Penta projekti koduleht http://pentaproject.info/en

Toimetised:
EMERA Proceedings 15-2013.pdf 

Projekti kestvus: 10.2009-09.2012
 

Eesti Mereakadeemia osales Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmi 2007-2013 poolt rahastatavas projektis EnSaCo - “Environment and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill Response” (”Keskkonna- ja ohutusalane koostöö rannikureostustõrjes Läänemere keskosas”).
Projekti täielik info: http://www.ensaco.net/


Projekti partnerid
Peapartner: Haaga-Helia Ülikool, Helsingi, Soome
Eesti partnerid: Eesti Mereakadeemia, Eesti Sisekaitseakadeemia, Päästeamet, Eestimaa Looduse Fond
Soome partnerid: Itä-Uusimaa Päästekeskus; Varsinais-Suomi Päästekeskus; WWF Finland
Rootsi partnerid: Rootsi tsiviilkaitse agentuur; Piirivalve; Södertörni Päästekeskus; Gotlandi Päästekeskus; Söderköpingi Päästekeskus; Nordupplandi Päästekeskus; Norrtälje Päästekeskus; Gästrike Päästekeskus; Norrköpningi Päästekeskus; Greater Stockholmi tuletõrje brigaad; Bla Stjärnan, KFV


Projekti tutvustus
Nafta ja muu transpordi liiklus Läänemere keskosas kasvab pidevalt, suurendades laevade poolt põhjustatud merereostuse riski. Projekti eesmärgiks oli vähendada negatiivset keskkondlikku ja sotsiaalmajanduslikku mõju läbi kiire ja tõhusa reostustõrje.
EnSaCo Oil Spill projekti käivitasid ranniku (sealhulgas saarte) reostustõrje eest vastutavad ametiasutused. Projekt hõlmas Eesti, Soome, Rootsi ja Venemaa reostusele reageerimise valmidust laevade põhjustatud reostusele Läänemere keskosas.
Peamine EnSaCo Oil Spill projekti eesmärk oli tõsta ja arendada pädevust ning institutsioonidevahelist koostööd naftareostuste likvideerimisel. Projektis osalevad asutused olid administratsioonid, valitsusvälised organisatsioonid ning haridusasutused Eestis, Soomes (sh Ahvenamaa), Rootsis ning Venemaal.
Projekt põhines HELCOMi (Helsingi Komisjon) Läänemere tegevuskaval ning kõik projekti tegevused olid kavandatud vastavalt selle nõuetele tõhustamaks piiriülest koostööd.
Projekti tegevused hõlmavasid praktilise töö arengut, mida toetavasid rahvusvahelised ning rahvuslikud töörühmad, seminarid, reostunud eluslooduse rehabilitatsiooni koolitused ja piiriülesed praktilised naftareostuse likvideerimise simulatsiooni harjutused.
Projekti rahastas Kesk-Läänemere INTERREG IV A programm 2007-2013 (Euroopa territoriaalse koostöö programm, mis rahastab piiriüleseid projekte Kesk-Läänemere piirkonnas Eesti, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi ja Venemaa koostööl) ning Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Projekti eesmärkideks olid:

 • töötada välja tõhus kava piire ületava naftareostuste käsitlemiseks ning tehnilise ja inimressursi organiseerimiseks Kesk-Läänemere piirkonnas, et võimaldada kiiret rahvusvahelist koostööd.

 • eluslooduse naftareostuse juhtumitega seotud pädevuse tõstmine.

 • töötada välja rahvusvaheline kava jätkusuutlikuks arengu- ja õppeareeniks rannikualaste naftareostuste käsitlemise valdkonnas.

Projekti tulemused:

 • Elektrooniline "Logistiline ressursside jaotuse kaardistus", mis kajastas nii tehniliste vahendite ja kui inimressursside valmidust

 • Elektrooniline "Tundlike piirkondade kaardistus" ökoloogilisest prioriteetsusest naftareostusele reageerimisel kõikidel rannikualadel Kesk-Läänemere piirkonnas Eestis, Soomes ja Rootsis (Venemaa valikuliselt), mille kohta EnSaCo projekti raames töötati välja võimalik rakendamise metoodika ning anti ülevaade erinevatest ökoloogilise tundlikkuse kaardirakendustest Läänemere äärsetes riikides. Vastava töö tegemiseks kaasati kõiki projekti partnereid ning rapordi "Environmental Atlas" töötasid välja MSB ja SSPA.

 • Uuendatud on parterriikide reostustõrjealased koostöölepingud..

 • On arenenud eluslooduse reostuse reageerimise valmidus 3 praktilise koolituse, käsiraamatu ”Reostunud eluslooduse pääste” ning protokollide abil Läänemere piirkonnas. Eluslooduse reostustõrje on integreeritud päästeteenistuse reostustõrjeplaanidesse.

 • Välja on töötatud rannikureostustõrje õppuse treeningplaan ning hindamise aruanne.

 • On koostatud käsiraamatnaftatõrje õppekava moodulõppekava mooduli rakendamisplaan ja õppematerjalid tõhusa juhtimiskompetentsi arendamiseks.

Läbi on viidud 3 rahvusvahelist seminari ja 11 tööseminari Eestis, Soomes ja Rootsis.